องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-218-797-9 โทรสาร 037 - 218-796บริการข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
info_outline วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ อบต.ดงกระทงยาม

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

     ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม คือ  " รูปรวงข้าว และ ฆ้อง " ซึ่ง "รวงข้าว" แสดงถึงอาชีพหลักของชาวตำบลดงกระทงยาม ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา )" ฆ้อง "  แสดงถึง  การบอกเวลาของคนยุคเก่า  หรือเรียกว่า การบอกยาม

คำขวัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

                " ดงกระทงยาม – หาดยาง น่าอยู่  เกษตรกรรมก้าวหน้า ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย   

                ก้าวไกลผลิตภัณฑ์ตะกร้อตะแกรง แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ    สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน "

วิสัยทัศน์(Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม   น่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า  แหล่งท่องเที่ยวก้าวไกล  สังคมมีคุณภาพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม - ประเพณี ชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม 

พันธกิจจที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน    เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่  3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจที่  4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่  5  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่  6  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่  7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินและการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

พันธกิจที่  8  การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ

 
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 269
เดือนนี้ 5,633
เดือนที่แล้ว 7,549
ทั้งหมด 33,294