องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายพิศณุ เข็มเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0819193114
นายสุทัศน์ เมตตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0936184884
นายแข็ง วงจ้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0879812122
นายทองดี พาหนะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0817792174
account_box สมาชิกสภา
นางสาวชลูด ช่างเก็บ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางสาวกมลพรรณ เลิศมณี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางสาวศิริวรรณ อินทสร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายสำราญ มาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายประภาส เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายอุทิตย์ เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายเชิดชัย เปลี่ยนไทย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายสุรพล แนวสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นางสาวศิริวรรณ อินทสร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นายถาวร แก้วศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นางสาวหทัยกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวกมลพรรณ เลิศมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายวินัย ตรีชาวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวรากร อ่อนกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
account_box สำนักปลัด
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทรศัพท์ : 0935291916
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0935291916
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0854334884
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานธุรการ
นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0932424849
นางสาวบุษบา มณีวงษ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0984922965
นางสาวชลลดา คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)
นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
นายวิทยา คมคาย
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
นายสมคิด อากร
พนักงานดับเพลิง
ว่าที่ร้อยตรี ภูวดล สุวรรณโสภา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายชนัตร์ ศรีภมร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายอิสระพงษ์ พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
account_box กองคลัง
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 0817030509
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) รักษาราชการแทน นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอัญชลี เงินดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0624231654
นายปรัชญา สกลนุรักษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0926373005
นางพัชรี อารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสายธาร แพงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายวรากร อ่อนกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอัญชลี เงินดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
นายช่างโยธา
นายทัตดนัย ช่างเก็บ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนัน ผลศรัทธา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)
นายจำเริญ นาแล
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ว่าง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางมณีรัตน์ เมตตา
ครู อันดับ คศ.๑
โทรศัพท์ : 0868282694
นางสาวบุษบา มณีวงษ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน นักวิชาการศึกษา เลื่อนขึ้น
โทรศัพท์ : 0984922965
นางสาวโชติกา สอนปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก