องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-218-797-9 โทรสาร 037 - 218-796

บริการข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
account_box คณะผู้บริหาร
นายพิศณุ เข็มเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114
นายพิศณุ เข็มเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114
นายสุทัศน์ เมตตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายสุทัศน์ เมตตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายวิโรจน์ เชื้อวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายวิโรจน์ เชื้อวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายพรชัย มหาโชติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายพรชัย มหาโชติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
account_box สมาชิกสภา
นายไพบูลย์ จัดพล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายไพบูลย์ จัดพล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางชลูด ช่างเก็บ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางชลูด ช่างเก็บ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายสมชาย ทองแพง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายสมชาย ทองแพง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายชุมพล กองศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายชุมพล กองศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายสำราญ มาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายสำราญ มาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายสุดใจ ครูศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายสุดใจ ครูศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายประภาส เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายประภาส เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายอุทิตย์ เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายอุทิตย์ เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายสง่า พักตร์ผ่อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายสง่า พักตร์ผ่อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายเชิดชัย เปลี่ยนไทย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายเชิดชัย เปลี่ยนไทย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายสมชาย ทองแพง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายสมชาย ทองแพง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายสุรพล แนวสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายสุรพล แนวสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายดำรัส วงษ์จ้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นายดำรัส วงษ์จ้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นายดำรงค์ ลีเสย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายดำรงค์ ลีเสย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายทองดี พาหนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายทองดี พาหนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายโฆษิต สุขมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นายโฆษิต สุขมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวสิรินารินทร์ บัวรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวสิรินารินทร์ บัวรา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวกมลพรรณ เลิศมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นางสาวกมลพรรณ เลิศมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายสมชาย วันทากูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายสมชาย วันทากูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายวินัย ตรีชาวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง
นายวินัย ตรีชาวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง
นางสายชิน เทวิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง
นางสายชิน เทวิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
account_box สำนักปลัด
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0949149874
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0949149874
นายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0970582565
นายหัตถชัย บุริขันธ์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0970582565
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0935291916
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0935291916
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0854334884
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0854334884
นางสาวสุวิชาดา แก้วนาเหนือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0971538298
นางสาวสุวิชาดา แก้วนาเหนือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0971538298
นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0932424849
นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0932424849
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการราชการแทน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวชลลดา คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวชลลดา คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
นายวิทยา คมคาย
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายวิทยา คมคาย
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายสมคิด อากร
พนักงานดับเพลิง
นายสมคิด อากร
พนักงานดับเพลิง
นายสมจิตร ทองคำสาร
นักการภารโรง
นายสมจิตร ทองคำสาร
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0817030509
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0817030509
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) รักษาราชการแทน นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) รักษาราชการแทน นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอัญชลี เงินดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0624231654
นางสาวอัญชลี เงินดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทร : 0624231654
นายปรัชญา สกลนุรักษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
โทร : 0926373005
นายปรัชญา สกลนุรักษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

โทร : 0926373005
นางพัชรี อารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางพัชรี อารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
ว่าง
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน
นายทัตดนัย ช่างเก็บ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทัตดนัย ช่างเก็บ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนัน ผลศรัทธา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)
นายอนัน ผลศรัทธา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)
นายจำเริญ นาแล
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจำเริญ นาแล
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ว่าง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ว่าง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
account_box กองการศึกษา
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางมณีรัตน์ เมตตา
ครู อันดับ คศ.๑
โทร : 0868282694
นางมณีรัตน์ เมตตา
ครู อันดับ คศ.๑
โทร : 0868282694
นางสาวสิริรัตน์ เรือนสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0969264826
นางสาวสิริรัตน์ เรือนสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0969264826
นางสาวโชติกา สอนปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวโชติกา สอนปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47