องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายพิศณุ เข็มเงิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0819193114
นายสุทัศน์ เมตตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0936184884
นายแข็ง วงจ้อย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0879812122
นายทองดี พาหนะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
โทรศัพท์ : 0817792174
account_box สมาชิกสภา
นางสาวชลูด ช่างเก็บ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางสาวกมลพรรณ เลิศมณี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางสาวศิริวรรณ อินทสร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นายสำราญ มาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายประภาส เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายอุทิตย์ เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายเชิดชัย เปลี่ยนไทย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายสุรพล แนวสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นางสาวศิริวรรณ อินทสร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นายถาวร แก้วศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ต.หาดยาง
นางสาวหทัยกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวกมลพรรณ เลิศมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายวินัย ตรีชาวงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.หาดยาง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวรากร อ่อนกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
account_box สำนักปลัด
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทรศัพท์ : 0949149874
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0935291916
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0854334884
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานธุรการ
นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0932424849
นางสาวบุษบา มณีวงษ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0984922965
นางสาวชลลดา คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)
นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
นายวิทยา คมคาย
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
นายสมคิด อากร
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 0817030509
นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) รักษาราชการแทน นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอัญชลี เงินดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0624231654
นายปรัชญา สกลนุรักษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0926373005
นางพัชรี อารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสายธาร แพงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายวรากร อ่อนกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอัญชลี เงินดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
นายช่างโยธา
นายทัตดนัย ช่างเก็บ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนัน ผลศรัทธา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)
นายจำเริญ นาแล
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ว่าง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวนิษฐา ประภาศิริสุลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษา
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางมณีรัตน์ เมตตา
ครู อันดับ คศ.๑
โทรศัพท์ : 0868282694
นางสาวบุษบา มณีวงษ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน นักวิชาการศึกษา เลื่อนขึ้น
โทรศัพท์ : 0984922965
นางสาวโชติกา สอนปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก