องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-218-797-9 โทรสาร 037 - 218-796บริการข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
insert_drive_file ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม  อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ประมาณ  20 กิโลเมตร  ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน  ถนนปราจีนบุรี-ศรีมหาโพธิ
เขตการปกครอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามแบ่งเขคการปกครองเป็น 2 ตำบล ตำบลดงกระทงยาม จำนวน 7 หมู้บ้าน ตำบลหาดยาง จำนวน 4 หมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามเต็มพื้นที่ มีพื้นที่ประมาณ 44.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,043.79 ไร่ (ข้อมูลจากแผนที่ภาษี) โดยแยกเป็นพื้นที่ตำบลและพื้นที่หมู่บ้าน ดังนี้
ตำบลดงกระทงยาม
หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง                มีพื้นที่ประมาณ     1,531.06    ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ              มีพื้นที่ประมาณ     1,430.63    ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่                มีพื้นที่ประมาณ     4,731.93    ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง            มีพื้นที่ประมาณ     2,181.91    ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านท้ายดง            มีพื้นที่ประมาณ     2,377.35    ไร่
หมู่ที่ 6บ้านท้ายสะแก         มีพื้นที่ประมาณ     5,146.71   ไร่
หมู่ที่7 บ้านหนองบัวลำหมู มีพื้นที่ประมาณ     2,023.31   ไร่
รวม                                   มีพื้นที่ประมาณ    19,422.93   ไร่
                                         มีพื้นที่ประมาณ    31.8   ตร.กม.
ตำบลหาดยาง
หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล          มีพื้นที่ประมาณ    2,467.84   ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านหาดยาง         มีพื้นที่ประมาณ    401.13       ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านสนามโพธิ์       มีพื้นที่ประมาณ    4,506.68   ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านอ่อนช้อย        มีพื้นที่ประมาณ   1,245.21    ไร่
รวม                                  มีพื้นที่ประมาณ    8,620.86    ไร่
                                        มีพื้นที่ประมาณ    13.79    ตร.กม.
 
ประชากร
   ในเขตพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,328 คน แยกเป็นชาย 2,033 คน  หญิง 2,295 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 96.45 คน/ตารางกิโลมตร โดยแยกเป็น
 
ตำบลดงกระทงยาม มีจำนวนประชากร จำนวน 3,330 คน แยกเป็นชาย 1,569 คน หญิง 1,761 คน มี ความหนาแน่น 107.14 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ตำบลหาดยาง มีจำนวนประชากร จำนวน 998 คน แยกเป็นชาย 464 คน หญิง 534 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 72.37คน/ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนหมู่บ้าน    องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม  แบ่งเขตการปกครองท้องที่   ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที พ.ศ.2475  ออกเป็น  11 หมู่บ้านดังนี้
 
ตำบลดงกระทงยาม  จำนวน   7   หมู่บ้าน  ได้แก่
 
ตำบลหาดยาง   จำนวน   4   หมู่บ้าน  ได้แก่
 
การศึกษา
   สถาบันการศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยามมีอยู่ 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.5 - 3 ขวบ และเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จำนวน 2 แห่ง        สุรปได้ดังนี้

สถาบันและองค์การทางศาสนา
ประชากรตำบลดงกระทงยามและตำบลหาดยาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดจำนวน  6 แห่ง ดังนี้
 
ตำบลดงกระทงยาม  มีวัด จำนวน  4  แห่ง
1.วัดชัยมงคล (วัดบ้านแล้ง)        หมู่ที่ 1 บ้านแล้ง
2.วัดใหม่ดงกระทงยาม               หมู่มี่ 3  บ้านใหม่
3.วัดราษฎรนิยม                        หมู่ที่ 4 บ้านท้ายดง
4.วัดดอนใหม่                            หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่
 
ตำบลหาดยาง  มีวัด จำนวน 2 แห่ง
1.วัดสิรัญดอน  (วัดต้นตาล)        หมู่ที่ 1 บ้านต้นตาล
2.วัดธรรมโพธิ์ศรี (วัดหาดยาง)    หมู่ที่ 2  บ้านหาดยาง
 
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
ตำบลดงกระทงยาม
1.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3006) เป็นถนนลาดยาง  ปากทางเข้าตำบลดงกระทงยาม ตำบลหัวหว้า
2.ถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) เป็นถนนลาดยาง  บ้านท้ายดง - ถนนสุวินทวงศ์
3.ถนนสุวินทวงษ์-ฉะเชิงเทรา ผ่านหมู่ที่6 ,7 ตำบลดงกระทงยาม และหมู่ที่ 3 ตำบลหาดยาง
4.ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นคอนกรีต และถนนลูกรังหลายสาย
 
ตำบทหาดยาง
1.ถนนปราจันบุรีอนุสรน์ (ถนนทางหลวงชนบท ปจ.3069) อำเภอศรีมหาโพธิ-ปราจีนบุรีผ่าน หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลหาดยาง
2.ถนนลาดยางจากถนนปราจีนบุรีอนุสรน์ผ่านภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหาดยางถึงถนนทางหลวงชนบท (ปจ.3003) หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม
3.ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ข เหล็ก ภายในหมู่บ้านหลายสาย
4.ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านหลายสาย
 
การโทรคมนาคม
1.โทรศัพท์สาธารณะ
ตำบลดงกระทงยาม       จำนวน  9 แห่ง
ตำบลหาดยาง             จำนวน  2 แห่ง
2.การไฟ้ฟ้า
จำนวน11 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 99 % 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.การทำนา
2.หมอดิน
3.ปราชญ์ชาวบ้าน
4.สมุนไพร
5.อาหารพื้นบ้านไทยพวน
6.สานตะกร้อ ขตะแกรง
7.กลองยาวประยุกต์
8.ดนตรีไทย
9.จักรสานไม้ไผ่
10.ข้าวหลามอบโอ่ง
 
ระบบสื่อสาร
1.หอกระจายข่าว
2.เสียงตามสาย
3.เว็บไซต์  อบต.
4.โทรศัพท์
 
มวลชนจัดตั้ง
-   ลูกเสือชาวบ้าน            2   รุ่น                   จำนวน   300   คน
-   ไทยอาสาป้องกันชาติ   1   รุ่น                   จำนวน   25     คน
-   อปพร.                         1  รุ่น                    จำนวน  115    คน
-  กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ    1 รุ่น      จำนวน  120   คน
-  สภาเด็กและเยาวชน                                   จำนวน 184    คน
-  กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน                         จำนวน  166   คน
-  กลุ่ม อสม.                                                   จำนวน  138   คน
-  สภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม              จำนวน    60   คน
-   ลูกเสือชาวบ้าน             2   รุ่น                    จำนวน   300  คน
-   ไทยอาสาป้องกันชาติ   1    รุ่น                     จำนวน   25    คน
-   อปพร.                         1   รุ่น                      จำนวน  115   คน
-  กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ    1 รุ่น        จำนวน  120   คน
-  สภาเด็กและเยาวชน                                    จำนวน 184    คน
-  กลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชน                          จำนวน  166   คน
-  กลุ่ม อสม.                                                    จำนวน  138   คน
-  สภาวัฒนธรรมตำบลดงกระทงยาม                จำนวน    60   คน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114
(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายก อบต.ดงกระทงยาม
โทร : 081-919-3114

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 213
เดือนนี้ 5,577
เดือนที่แล้ว 7,493
ทั้งหมด 33,238