messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box สำนักปลัด
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0935291916
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0935291916
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0854334884
ว่าที่ร้อยตรี ภูวดล สุวรรณโสภา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0970130901
ว่าที่ร้อยตรีภูวดล สุวรรณโสภา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน นักวิชาการสุขาภิบาล
โทรศัพท์ : 0970130901
นายชนัตร์ ศรีภมร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน นักพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 0865079320
นายชนัตร์ ศรีภมร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 086-5079320
นายอิสระพงษ์ พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0650133830
ว่าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0847284396
นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)
โทรศัพท์ : 0810034345
นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
โทรศัพท์ : 0636401556
นายวิทยา คมคาย
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
โทรศัพท์ : 0631903642
นายสมคิด อากร
พนักงานดับเพลิง
โทรศัพท์ : 0988708691
นายอนัน ผลศรัทธา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 0924010921
นายจำเริญ นาแล
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
โทรศัพท์ : 037218797
ว่าง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ