องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
account_box สำนักปลัด
นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทรศัพท์ : 0949149874
นางสาวธนธีรา ชัยรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0935291916
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0854334884
นางอรอุมา ค้ำชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานธุรการ
นางพนารัตน์ บุญรอดอยู่
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0932424849
นางสาวบุษบา มณีวงษ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0984922965
นางสาวชลลดา คงสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชรี พราวศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน มณฑา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)
นายวิโรจน์ เครือจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
นายวิทยา คมคาย
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
นายสมคิด อากร
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
นักการภารโรง