ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (วันที่ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง