ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๔-๔๒๐-๕๗-๐๐๐๕(กองคลัง) และหมายเลข ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๗(ห้องปลัด อบต.) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง