ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา (ตามโปรแกรมการแข่งขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง