ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง