ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหรส่วนตำบลดงกระทงยาม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง