ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งานสาธารณสุข จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง