ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง