ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง