ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง