ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง