ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับให้ความรู้ และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง