ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง