ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจโควิด-๑๙ แบบตรวจหาแอนติเจนแบบ ๒ In ๑ ชนิด Antigen Test Kits (ATK) จำนวน ๑,๑๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง