ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงค่าเช่า/ค่าบำรุงสถานที่และค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๑ งาน (๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง