ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรีอนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง