ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อไฟล์ : OioeHa3Tue95033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้