องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-218-797-9 โทรสาร 037 - 218-796บริการข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
account_box กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายเสกสรรค์ เอื้ออารี
กำนันตำบลดงกระทงยามและผู้ใหญ่บ้าน ม. 7
นายเสกสรรค์ เอื้ออารี
กำนันตำบลดงกระทงยามและผู้ใหญ่บ้าน ม. 7
นายกัมพล ประสมสิน
กำนันตำบลหาดยาง
นายกัมพล ประสมสิน
กำนันตำบลหาดยาง
นางภัทราวรรณ เมตตา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นางภัทราวรรณ เมตตา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดงกระทงยาม
นายชอุ่ม สินศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นายชอุ่ม สินศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดงกระทงยาม
นางสมใจ ชมดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นางสมใจ ชมดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดงกระทงยาม
นายพีรพงศ์ สินสิทธิทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายพีรพงศ์ สินสิทธิทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดงกระทงยาม
นายธงชัย หนองเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายธงชัย หนองเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดงกระทงยาม
นายจำเริญ วงษ์จ้อย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นายจำเริญ วงษ์จ้อย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ดงกระทงยาม
นายถนอม ภาคาแดน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายถนอม ภาคาแดน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายอิทธิพล สุขมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง
นายอิทธิพล สุขมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสุดสวาสดิ์ พรหมมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง
นางสุดสวาสดิ์ พรหมมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายชัยยันต์ ยินดี
สารวัตรกำนัน ต.ดงกระทงยาม
นายชัยยันต์ ยินดี
สารวัตรกำนัน ต.ดงกระทงยาม
นายภักดี กัลยา
สารวัตรกำนัน ต.ดงกระทงยาม
นายภักดี กัลยา
สารวัตรกำนัน ต.ดงกระทงยาม
นางสุกัลยา ตาลน้อย
สารวัตรกำนัน ต.หาดยาง
นางสุกัลยา ตาลน้อย
สารวัตรกำนัน ต.หาดยาง
นางสำอางค์ อนันตยา
สารวัตรกำนัน ต.หาดยาง
นางสำอางค์ อนันตยา
สารวัตรกำนัน ต.หาดยาง
นางริญนา ช่างเก็บ
แพทย์ประจำตำบลดงกระทงยาม
นางริญนา ช่างเก็บ
แพทย์ประจำตำบลดงกระทงยาม
นายสมพงษ์ สุทธิโพธิ์
แพทย์ประจำตำบลหาดยาง
นายสมพงษ์ สุทธิโพธิ์
แพทย์ประจำตำบลหาดยาง
นางสนธยา กองสี
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดง ฯ
นางสนธยา กองสี
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดง ฯ
นายสม เพ็งพรรณ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดงฯ
นายสม เพ็งพรรณ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ดงฯ
นางสาวสาธิตา พิทักษ์กิจงาม
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดง ฯ
นางสาวสาธิตา พิทักษ์กิจงาม
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดง ฯ
นายประเสริฐ สุกใส
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดง ฯ
นายประเสริฐ สุกใส
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ดง ฯ
นายสานิตย์ ครูศรี
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดง ฯ
นายสานิตย์ ครูศรี
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดง ฯ
นายสมนึก คล่องยุทธ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดง ฯ
นายสมนึก คล่องยุทธ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ดง ฯ
นายสุรพล ช่างเก็บ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดง ฯ
นายสุรพล ช่างเก็บ
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดง ฯ
นายสมสุ่ย จตุภัทรพร
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดง ฯ
นายสมสุ่ย จตุภัทรพร
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.ดง ฯ
นางสำเริง วงษ์รอด
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดง ฯ
นางสำเริง วงษ์รอด
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดง ฯ
นายพรศักดิ์ หนองเหล็ก
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดง ฯ
นายพรศักดิ์ หนองเหล็ก
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ดง ฯ
นางสุวิมล สุวรรโณ
ผช.กำนันตำบลดงกระทงยาม ( หมู่.6 )
นางสุวิมล สุวรรโณ
ผช.กำนันตำบลดงกระทงยาม ( หมู่.6 )
นายมานพ ไวดอน
ผช.กำนันตำบลดงกระทงยาม ( หมู่.6 )
นายมานพ ไวดอน
ผช.กำนันตำบลดงกระทงยาม ( หมู่.6 )
นายนุกูล วงษ์รอด
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ดง ฯ
นายนุกูล วงษ์รอด
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ดง ฯ
นายประสพ วงร์รอด
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ดง ฯ
นายประสพ วงร์รอด
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ดง ฯ
นายณรงค์ แสงสว่าง
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายณรงค์ แสงสว่าง
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง
ว่าง
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง
ว่าง
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.หาดยาง
นายเมธี เตียวกิมเฮ็ง
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง
นายเมธี เตียวกิมเฮ็ง
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวอำไพ บุญพิทักษ์
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง
นางสาวอำไพ บุญพิทักษ์
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.หาดยาง
นายบุญเลื่อน พิมพ์รูป
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายบุญเลื่อน พิมพ์รูป
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายธวัช ดีพา
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง
นายธวัช ดีพา
ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หาดยาง
นางบุญรวม อ่อนน้อม
ผู้ช่วยกำนันตำบลหาดยาง
นางบุญรวม อ่อนน้อม
ผู้ช่วยกำนันตำบลหาดยาง
นายมานิตย์ สละชั่ว
ผู้ช่วยกำนันตำบลหาดยาง
นายมานิตย์ สละชั่ว
ผู้ช่วยกำนันตำบลหาดยาง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91