องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
info ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ดี1.4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 1.5 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1.6 การเมืองการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 2.2 ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาการบริการสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีสวัสดิการเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ และสถานที่สำหรับออกกำลังกาย 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 2.6 ส่งเสริมพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.7 รณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ให้สะดวกต่อการสัญจร 3.4 ติดตั้งและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 3.5 ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง บำรุงรักษา ขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน 3.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประมง เกษตร และการท่องเที่ยว 3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) 3.1 วิสัยทัศน์ ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตด้านการเกษตรและการแปรรูปพืชพลังงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยง Logistics ภายในประเทศสู่อินโดจีนศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย สังคมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 5 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต ยกระดับสู่อุตสาหกรรมก้าวหน้า รักษาฐานการผลิตอุตสาหกรรม ที่มีอยู่เดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมการใช้แรงงานฝีมือ การใช้เทคโนโลยี มุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นอุตสาหกรรมที่สามารถแปรรูปและ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน พร้อมทั้งบรรยากาศให้เอื้อต่อการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แรงงานฝีมือกฎระเบียบและแหล่งทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและตลาดสินค้าเกษตร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้พอเพียงต่อความต้องการและการขนส่งสินค้าเกษตรให้สะดวกรวดเร็ว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดวางระบบผังเมืองและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวรวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงการข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันสามารถรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน 3.3 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมแหล่งอุตสาหกรรมบนฐานความรู้ที่มีการผลิตที่ใช้แรงงานฝีมือ ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมการผลิตเกษตรมีความปลอดภัยจากสารพิษ มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการท่องเที่ยวมีมาตรฐาน สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 4. ส่งเสริมการลงทุนให้เกิดศูนย์กลางการค้าการลงทุนสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการคุ้มครองดูแลรักษาชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ. 2555 – 2556) 4.1 วิสัยทัศน์ ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของภาคตะวันออก 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการพัฒนาจังหวัด กลยุทธ์ 1. พัฒนาและฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. ส่งเสริมการตลาด / การประชาสัมพันธ์ 3. พัฒนาเส้นทางและเครือข่ายคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว/การค้า/การลงทุน 4. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการท่องเที่ยว 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเสริมสร้างความปลอดภัยและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การค้าและการบริการที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบน้ำ/แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ประมง การท่องเที่ยว และการอุปโภค/บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 2. เสริมสร้างมาตรการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ(ท่วม) 3. เสริมสร้างมาตรการรักษาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำปราจีนบุรี 4. เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองและการปรับตัว กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมความรู้และฝึกทักษะอาชีพ 2. ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและปลอดภัย 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 5. ส่งเสริมกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชน 5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 5.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรีเมืองประวัติศาสตร์ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 5.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสถาบันครอบครัว ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอศรีมหาโพธิ 6.1 วิสัยทัศน์ เป็นเมืองเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 2. ปรับปรุงดินในพื้นที่การเกษตร 3. ส่งเสริมการจัดทำแปลงสาธิต/ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและอื่น ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 2. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาศูนย์ส่งเสริม/เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนและหมู่บ้านต้นแบบ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่าชุมชนในระดับชุมชนและหมู่บ้านต้นแบบ 5. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้น ปลูกป่าชุมชนในระดับชุมชนและครัวเรือน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา OTOP กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงกลไกการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและพัฒนา OTOP 2. ส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP และวิสาหกิจชุมชน 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP