messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
info ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
1) วิสัยทัศน์ : “พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจในชุมชน ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 2) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กระบวนการประชาคม พัฒนาบุคลากร และพัฒนาการเมือง 3) เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2.ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดีทั้งกายและใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามต่าง ๆ และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4.ประชาชนมีจิตสำนึกรักในสถาบันครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกัน โดยยึดหลักธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง 5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอดศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป และส่งเสริมด้านนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคการเกษตร 1.ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 2.โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆได้มาตรฐาน ปลอดภัย รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3.ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ปรับตัวเท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.การบริหารจัดการและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับผิดชอบต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กระบวนการประชาคม พัฒนาบุคลากร และพัฒนาการเมือง 1.การปฏิบัติราชการและบริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน 2.ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 4) ตัวชี้วัด 1) จำนวน 2) ร้อยละ 3) อัตราส่วน 4) สัดส่วน 5) อัตรา 6) ค่าเฉลี่ย 5) ค่าเป้าหมาย 1) เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2) เพื่อเพิ่มรายได้จากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3) เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการจัด การศึกษา สาธารณสุข 4) ชุมชนได้รับการจัดระเบียบ และรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 5) เพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6) ยกระดับคุณภาพชีวิต บริการประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม 7) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ของทุกภาคส่วน และเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน 6) กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.สร้างเสริมสุขภาวะอนามัย พัฒนาด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้าน สุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิน 3.เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.เสริมสร้างสังคม พัฒนาศักยภาพให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 5.ทำนุบำรุง ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ รวมถึงส่งเสริมด้านนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และบริหารจัดการภาคการเกษตร 1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 2.โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมการเกษตร 3.ส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.การบริหารจัดการและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับผิดชอบต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการควบคุมและลดมลพิษ เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กระบวนการประชาคม พัฒนาบุคลากร และพัฒนาการเมือง 1.ส่งเสริม และเสริมสร้างระบบการทำงาน การบริการประชาชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพคน ให้มีความพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา และสร้างค่านิยมความเป็นไทย ความภาคภูมิใจในประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 4) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เติบโต อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ 5) บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามอย่างยั่งยืน 6) บริหารจัดการและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลักความสมดุลและความยั่งยืน 7) บริหารจัดการท้องถิ่น และบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน 8) เสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสำนึกถึง ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์