องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-218-797-9 โทรสาร 037 - 218-796

บริการข้อมูล
ข้อมูลสำหรับประชาชน
folder กฏหมายท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 97
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 100
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 111
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 101
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 106
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 97
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 100
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 90
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 100
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 98
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 91
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file หลักกฏหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 99
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 94
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 91
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 96
30 ตุลาคม 2562
insert_drive_file การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 90
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 148