messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 51
รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 49
ยกย่องผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 59
รายงานผลการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะเป็นที่ประจักษ์ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 56
รายงานผลการบันทึกข้อตก (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานด้านความโปร่งใส ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 52
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1